Groep 20 Algemeen
Groep 21 Motor
Groep 22 Smeer- en oliesysteem
Groep 23 Brandstofsysteem
Groep 25 Inlaat- en uitlaatsysteem
Groep 26 Koelsysteem
Prestaties, compressieverhouding, vereist octaangetal

Motortype Opmerking Compressie
verhouding
Vereist
octaangetal
Vermogen, DIN
Max koppel, DIN
kW bij r/s pk bij omw/min Nm bij r/s kgm bij omw/min
B 200 ET   8,5 98 118/92 161/5500 245/58 25,0/3500
B 280 E Nordic
Overige landen
10,0
10,0
95 1
95 1
115/88
125/90
156/5250
170/5400
245/53
240/75
25,0/3200
24,5/4500
B 280 F   9,5 91 1 108/85 146/5100 235/63 24,0/3750
D 24 TIC   23 - 95/78 129/4650 250/40 25,5/2400

Opmerkingen:
1 Loodvrije benzine.
Motoren

Bovenstaande motoren zitten in de Volvo 740 GLE/
Turbo. Denk eraan, dat enkele motoren slechts in be-
paalde landen voorkomen.
B200 ET .......................................
B280 E/F ........................................
D24 TIC .......................................Motor B 200 ET

Motor B 200 ET In bepaalde landen wordt motor B 200 ET ingevoerd;
deze motor is dezelfde als in de Volvo 740/760 Turbo
zit.

Om de temperaturen te verlagen hebben alle turbo-
aggregaten waterkoeling gekregen. Dit betekent, dat
de temperatuur van de gewoonlijk zeer warme glijla-
gers kan worden gehalveerd. De koeling is geconcen-
treerd op het warmste lager - dat aan de uitlaatkant.

De koelvloeistof komt via het inlaatspruitstuk in het
turbo-aggregaat. De vloeistof stroomt via een koelka-
naal naar de afvoerkant langs het warme lager aan de
uitlaatkant en koelt dit. Ook het lager aan de compres-
sorkant wordt gekoeld, omdat het kanaal aan de in-
voer- en afvoerkant in de richting van deze lagerzitting
wijder wordt.Motor B 280 Nieuwe basismotor • De B280 is een nieuwe 6-cilinder motor die uit de B 28 is ontwikkeld.  B 280 - Eigenschappen

 • Regelmatige ontstekingsintervallen dankzij een
     nieuwe krukas.
 • Gewijzigde cilinderkop voor de B 280 E No en B280 F
     (Aanzuigkanaal in "Swirl"-uitvoering).
 • Nieuwe inlaatspruitstuk.
 • Nieuw brandstofinspuitsysteem (LH-jetronic 2.2).
 • Nieuw elektronisch ontstekingssysteem met dubbele
     pingelvoelers (EZ 115 K).

  Alle motorvarianten hebben een hogere compressie
  verhouding gekregen.
  B 280 EU e - 10.0:1
  B 280 E no  - 10.0:1
  B 280 F       -   9.5:1

 • B 280 Basismotor  Motor

  Krukas
  Nieuwe krukas

 • T.o.v. de krukas vande B 28 zijn de krukpennen voor
     twee gelijk werkende cilinders gescheiden en ten op-
     zichte van elkaar 30° verschoven om regelmatige
     onstekingsintervallen te krijgen.


 • Krukas
 • De B280 heeft dus 120° tussen de ontstekingsimpul-
     sen d.w.z. regelmatige intervallen. De hoek tussen
     de cilinderrijen is nog 90°.
 • De krukpen voor b.v. de 3e cilinder is 15° naar achte-
     ren en van de 6e cilinder 15° naar voren verplaatst.
     hetgeen een totale verplaatsing van 30° voor de kruk-
     pennen betekent.
 • Krukas draairichting

  Nokkenassen
  Nokkenassen

 • De B 280 E (Europa) heeft eem geheel nieuwe nokken-
     as met nokken die een grotere lichthoogte geven en
     een geheel nieuw nokkenprofiel dat nieuwe kleptij-
     den geeft.
     Deze nokkens levert hogere topprestaties met be-
     houd van goede stationaire eigenschappen.

 • De B 280 E (Scandinavië) - B 280 F hebben dezelfde
     lichthoogte als de B 28 F (d.w.z. hetzelfde profiel),
     maar de openings- en sluitttijden van de kleppen zijn 4
     krukasgraden eerder gelegd om met de nieuwe kruk-
     as overeen te komen.

 • De Nieuwe, regelmatige ontstekingsintervallen
     brengen mee, dat de B 280 nieuwe kettingwielen en
     nokkenastandwielen heeft.

 • Aandrijving van de stroomverdeler

  De stroomverdeler is gemakkelijk bereikbaar aan de voorkant bij de linker cilinderrij aangebracht. De verdeler wordt aangedreven via een asverlenging (1) die door de door de rotorhouder lopende lange centrale bout (2) op zijn plaats wordt gehouden.
  Stroomverdeler aandrijving

  Verzonken bougies,
  zwevende zuigerpenn


  De bougies zijn 6 mm
  verzonken om de motor
  rustiger stationair te
  laten lopen
  Vastzetting hoofdlagers Nieuwe vastzetting voor de hoofdlagers

  Het 2e en 3e hoofdlager zijn vanaf de
  buitenkant van het motorblok vastge-
  zet met 4 bouten (2 bouten aan weers-
  kanten).
  Zwevende zuigerpennen
  Zwevende zuigerpennen bij de B 280.

  De zuigerpennen zijn dus niet
  in de zuiger geperst, maar met
  borgpennen in de zuiger vastgezet.  Smeer- en oliesysteem  Oliekoeler

  Om ook bij hoge belasting smering te
  garanderen is de B 280 uitgerust met
  een watergekoelde oliekoeler die tussen
  het oliefilter en het motorblok is aangebracht
  Oliekoeler

  Brandstofsysteem  Oliekoeler


  Het brandstofsysteem bij de B280-motoren is van het type
  LH-Jetronic 2.2 De Letters "LH" staan voor de Duitse
  term "Luftmassenmesser-Hitzdraht" (Luchtmassameter
  met verhittingsdraad), d.w.z., dat de luchtmassa die in
  de motor wordt gezogen, door een verwarmde draad
  (verhittingsdraad) in de luchtmassameter wordt opge-
  meten.

  LH-Jetronic is een brandstofinspuitsysteem dat met di-
  gitale computertechniek werkt. Tot het systeem behoort
  een elektronische stuureenheid die een aantal ge-
  vens informatie krijgt over de bedrijfsomstandigheden van de
  motor krijgt. In de stuureenheid zit een microprocessor
  die, uitgaande van de belasting van de motor en de
  verdere rijomstandigheden, de benodigde hoeveel-
  heid brandstof berekent.
  De stuureenheid heeft o.a. tot taak om:

 • het aan/uitschakelen van het systeemrelais en van
     het hulprelais te regelen.
 • het opmeten van de brandstof te regelen door de
     lengte van de openingstijd van de injectoren te varië-
     ren. De variaties in de lengte van de inspuittijd wor-
     den in milliseconden opgemeten. Alle vier injectoren
     gaan tegelijk open en slechts een keer per motortoer
     bij normaal rijden.
 • het stationaire toerental te regelen door de opening
     van de luchtregelklep te veranderen.
 • een belastingssignaal naar de stuureenheid van het
     ontstekingssysteem te sturen.

  De B280-motor bestaat in drie verschillende uitvoe-
  ringen: B 280F, B 280E Europa en B 280E Scandinavië
  die verschillende stuureenheden hebben die aan de
  karakteristiek van de betreffende motor zijn aangepast.
  De stuureenheden voor alle B 280-motoren hebben een
  programmafunctie voor pingelgestuurde brandstofver-
  rijking.


 • Stuureenheid
  B 280 E/F

  Stuureenheid


  Schematisch overzicht

      1 Accu
      2 Startslot
    84 temperatuurgever
  135 Systeemrelais
  187 Lambda-sonde (alleen F-motoren)
  196 Luchtregelklep
  198 Smoorklepschakelaar
  210 Tankpomp
  211 Brandstofpomp
  217 Stuureenheid
  260 Stuureenheid ontstekingsysteem
  284 Luchtmassameter
  363 Injector 3e cilinder
  366 Injector 6e cilinder
  464 Hulprelais
  A     Brandstoffilter
  B     Verdeelpijp
  C     Drukregelaar


  De nummering van de componenten is dezelfde als in
  de bedradingschema's van de Servicehandboeken wordt gebruikt.

  Stuureenheid
  Bedradingsoverzicht

      1 Accu
      2 Startslot
    84 temperatuurgever
  135 Systeemrelais
  187 Lambda-sonde (alleen F-motoren)
  196 Luchtregelklep
  198 Smoorklepschakelaar
  210 Tankpomp
  211 Brandstofpomp
  217 Stuureenheid
  219 Test-aansluiting Lambda-sonde
  220 Test-aansluiting stationair lopen
  260 Stuureenheid ontstekingssysteem
  284 Luchtmassameter
  361 Injector 1e cilinder
  362 Injector 2e cilinder
  363 Injector 3e cilinder
  364 Injector 4e cilinder
  365 Injector 5e cilinder
  366 Injector 6e cilinder
  464 Hulprelais


  In dit bedradingsschema staan de verschillende compo-
  nenten van het inspuitsysteem afgebeeld en ook de
  aansluiting ervan en de richting van de verschillende
  signalen.

  Duidelijkheidshalve zijn in de afbeelding bepaalde
  aansluitingen zo getekend, dat zij van de werkelijke
  plaatsing afwijken. De pijlen in het schema geven de
  signaalrichting aan waar deze niet noodzakelelijkerwijs
  met de richting van de stroom valt.

  Als het contact wordt aangezet, voert accu (1) via start-
  slot (2) stroom naar aansluiting 18 van stuureenheid
  (217) van het inspuitsysteem en deze kiest dan het pas-
  sende startprogramma op basis van het signaal, afkom-
  stig van de temperatuurgevers (84).
  Als aansluiting 18 van de stuureenheid via het startslot
  stroom krijgt, wordt de ene bedieningsspoel van het sys-
  teemrelais (135) door aansluiting 21 van de stuureen-
  heid met de massa verbonden, zodat het relais in wer-
  king wordt gesteld en aansluiting 87/1 ervan stroom
  toevoert naar aansluiting 9 van de stuureenheid. Tege-
  lijk wordt ook stroom gevoerd naar aansluiting 5 van
  luchtmeter (284), aansluiting 85 van hulprelais (464) en
  aansluiting 85 activeerd van de tweede bedieningsspoel van sys-
  teemrelais (135). Dit activeert hulprelais (464) en dit vo-
  ert stroom toe aan de injectoren (361-366) en lucht-
  regelklep (196). De spanning bij aansluiting 9 is
  bestemd voor het bewaken van de accuspanning door
  de stuureenheid; dit is een van de factoren die de ope-
  ningstijd van de injectoren sturen.
  Als de motor loopt, zendt stuureenheid (260) van het
  ontstekingssysteem toerentalsignalen naar aansluiting
  1 van de stuureenheid van het inspuitsysteem en dit
  verbindt dan aansluiting 17 met de massa. Dit activeert
  het tweede relais in systeemrelais (135) en er loopt
  stroom naar tankpomp (210), brandstofpomp (211) en
  het verwarmingselement van Lambda-sonde (187). Als
  het motortoerental onder een bepaalde grenswaarde
  daalt, verbreekt de stuureenheid het massa-signaal bij
  aansluiting 17 met als gevolg, dat de brandstofpompen
  gaan stilstaan. Dit is een beveiliging om te voorkomen,
  dat de brandstofpompen werken, als de motor per on-
  geluk is afgeslagen.

  Aansluiting 13 van de stuureenheid verbindt alle injec-
  toren(361-366) tegelijk één maal per motortoer met de
  massa en even lang om het brandstof/luchtmengsel aan
  de bestaande behoefte aan te passen.

  Bij koudstarten worden de injectoren twee maal per
  motortoer door de stuureenheid geactiveerd om een
  rijker mengsel te krijgen.

  Voor F-motoren met Lambda-sonde geldt, dat het sig-
  naal van de Lambda sonde is geblokkeerd, als de motor
  koud is. Daardoor wordt het rijgedrag tijdens het warm-
  worden van de motor verbeterd.


  Aansluitingen van de stuureenheid

  Aansluiting    1. Krijgt toerentalsignaal van stuureenheid (260) van het ontstekingssysteem.
  Aansluiting    2. Krijgt temperatuursignaal van temperatuurgever (84).
  Aansluiting    3. Krijgt informatie over dichte smoorklep van smoorklepschakelaar (198).
  Aansluiting    4. Wordt niet gebruikt.
  Aansluiting    5. Verbindt de stuureenheid en de coax-kabel van Lambda-sonde (187) met de massa.
  Aansluiting    6. Verbindt luchtmeter (284) met de massa.
  Aansluiting    7. Krijgt belastingssignaal van luchtmeter (284).
  Aansluiting    8. Stuurt stuursignaal naar luchtmeter (284) om de platinadraad te reinigen.
  Aansluiting    9. Krijgt stroom van systeemrelais (135) voor het bewaken van de accuspanning.
  Aansluiting  10. Controleert luchtregelklep (196).
  Aansluiting  11. Verbindt de stuureenheid met de massa.
  Aansluiting  12. Krijgt signaal over brandstofverrijking van stuureenheid (260) van het ontstekingssysteem
                          en smoorklepschakelaar (198).
  Aansluiting  13. Verbindt de injectoren (361-366) met de massa.
  Aansluiting  14. Krijgt signaal van de CO-afstelling van de luchtmeter (284)
  Aansluiting  15. Wordt niet gebruikt.
  Aansluiting  17. Verbindt aansluiting 87/2 van systeemrelais (135) met de massa.
  Aansluiting  18. Krijgt stroom van startslot (2).
  Aansluiting  19. Krijgt massasignaal.(Alleen bij F-motoren aangesloten.)
  Aansluiting  20. Krijgt signaal van Lambda-sonde (187). (Alleen bij F-motoren.)
  Aansluiting  21. Verbindt aansluiting 86/1 van systeemrelais (135) met de massa.
  Aansluiting  22. Op test-aansluiting (219) van de Lambda-sonde aangesloten. (Alleen bij F-motoren.)
  Aansluiting  23. Controleert luchtregelklep (196)
  Aansluiting  24. Zendt de belastingsignaal naar de stuureenheid (260) van het onstekingssyteem.
  Aansluiting  25. Verbindt de stuureenheid met de massa.  Stuureenheid

  Stuureenheid


  Bewaakt de gevers en regelt:

  - het aan/uitschakelen van het systeemrelais en het
     hulprelais (stroom naar de stuureenheid, injectoren,
     enz.)
  - de brandstoftoevoer door de lengte van de openings-
     tijden van de injectoren te variëren
  - het stationaire toerental door de opening van de
     luchtregelklep te veranderen.


     In de stuureenheid zit een microprocessor.
  Stuureenheid
  Hieronder worden de speciale functies beschreven die de
  stuureenheid tijdens verschillende rij-omstandigheden beënvloeden.

  Stuureenheid

  Beveiliging

  De stuureenhied schakelt het systeemrelais uit, als het
  motortoerental tot onder een voorafbepaalde waarde
  daald teneinde te verhinderen, dat:

  - de accu wordt ontladen
  - de brandstofpompen blijven werken, als de motor
     afslaat.

  Starten

  Starten


  Een speciaal programma regelt de brandstofinspuiting,
  als de motor wordt gestart. de injectoren gaan dan twee
  maal per motortoer open en niet één maal per motor-
  toer, zoals bij normale bedrijfsomstandigheden.

  De ingespoten brandstofhoeveelheid d.w.z. de lengte
  van de inspuittijd wordt geregeld door een programma
  dat op de motortemperatuur en het starttoerental is
  gebaseerd.

  Als de motor niet aanslaat, wordt de brandstof verkle-
  ind, zodat de motor niet te veel brandstof krijgt.

  Warmdraaien

  Warmdraaien

  De stuureenheid krijgt signaal over de koelvloeistoftem-
  peratuur en de luchtmassa en regelt op basis van deze
  waarden de lengte van de inspuittijd. Tijdens het warm-
  draaien heeft de motor een rijk mengsel nodig. Het
  signaal van de Lambda-sonde wordt dan zo geblok-
  keerd, dat het rijgedrag wordt verbeterd.

  Het signaal van de Lambda-sonde wordt geblokkeerd:

  Bij stationair lopen, totdat de motortemperatuur bijna
     +44°C is.
  -bij hoge motortoerentallen,totdat de motortempera-
     tuur bijna 44°C is, als de starttemperatuur lager dan
     +16°C was

  Op deze manier worden zowel het stationair lopen als
  het rijgedrag tijdens warmdraaien verbeterd.

  De opening van de luchtregelklep wordt tijdens het
  warmdraaien zo door de stuureenheid geregeld, dat
  een constant en gewenst stationair toerental wordt verkregen.

  Acceleratie

  Acceleratie

  Normaal gebeurt de acceleratieverrijking door het ver-
  lengen van de inspuittijd. een beter "antwoord" bij gas-
  geven wordt verkregen door ook tussen twee normale
  inspuitingen bransdstof in te spuiten.


  Vollast

  Bij vollast heeft verrijking van het lucht/brandstofmeng-
  sel plaats. Tegelijk wordt het signaal van de Lambda-
  sonde zo geblokkeerd, dat dit geen storende invloed
  heeft op het verloop van de verrijking bij vollast.

  Toerentalbegrenzing

  Toerentalbegrenzing

  Een te hoog toerental van de motor wordt verhinderd
  door toerentalbegrenzing bij 6242 omw/min, omdat
  dan de injectoren worden gesloten.  Snelheidsvermidering

  Snelheidsvermidering

  De stuureenheid sluit bij afremmen op de motor de
  injectoren af, totdat een voorafbepaalde waarde is be-
  reikt. Dit toerental is afhankelijk van de koelvloeistof-
  temperatuur. Als de temperatuur warm is, wordt bij ca 1222
  omw/min bij de B 280 E e en E no en bij ca 1100 omw/min
  bij de B 280 F de brandstofinspuiting hervat.

  Een kleine vertraging in de tijd maakt een soepel scha-
  kelen mogelijk, voordat het afsluiten van de brandstof-
  toevoer in werking treedt. Het brandstofvebruik daalt
  en de hoeveelheid verontreinigingen in de uitlaatgas-
  sen neemt af dankzij deze functie.


  Noodprogramma

  Noodprogramma

  Het gevoeligste onderdeel van het LH-Jetronic systeem
  is de verhittingsdraad in de luchtmeter. Als de draad zou
  stuk gaan treedt een noodprogramma in werking. In dit
  noodprogramma is de lengte van de inschakeltijd voor
  de injectoren vooraf bepaald. Dit maakt het mogelijk om
  voor reparatie met de auto langzaam naar een werk-
  plaats te rijden.


  Luchtmassameter

  Deze meet de luchtmassa op die in het aanzuigsysteem
  naar binnen wordt gezogen.

  Bij het opmeten wordt rekening gehouden met factoren,
  zoals de temperatuur en de hoogte boven de zeespie-
  gel, omdat deze de dichtheid beïnvloeden.

  In de luchtmassameter zit een draad die wordt ver-
  warmd tot een temperatuur die 100°C hoger is dan die
  nodig is om de draadtemperatuur aan te houden, wordt
  voor het berekenen van de luchtmassa gebruikt.
  Als de motor afslaat, verbrandt op de draad afgezet vuil
  omdat in nauwelijks 1 seconde de draad elektrisch tot
  een temperatuur boven de 1000°C wordt verhit. Als vuil
  zich op de draad zou vastzetten, zou de stuur-
  eenheid onjuiste signalen krijgen en dit leidt dan weer
  tot een foutief lucht/brandstofmengsel.

  Luchtmassameter

  Smoorklepschakelaar

  Smoorklepschakelaar

  Als de smoorklep dicht is, wordt vanaf de smoorklep-
  schakelaar aan de stuureenheid van het ontsteking-
  systeem en aan de stuureenheid van het brandstof-
  systeem signaal gegeven. De schakelaar zit op de
  smoorklepas. In de schakelaar zit een mircoschakelaar
  die met de massa wordt verbonden, als de motor statio-
  nair loopt.

  Het is voor de functie van belang, dat de schakelaar
  goed is afgesteld.
  In de smoorklepschakelaar zit ook een vollastschake-
  laar.

  De vollastschakelaar geeft aan de stuureenheid van het
  brandstofsysteem een signaal dat aangeeft, dat de mo-
  tor op vollast werkt en dat verrijking van het brandstof/
  lucht-mengsel kan plaats hebben.

  Koelvloeistoftemperatuuraangever

  Koelvloeistoftemperatuuraangever

  Om het ontstekingstijdstip ten opzichte van extreme
  motortemperaturen te kunnen compenseren is in de
  een temperattuurgever aangebracht

  De temperatuurgever heeft twee temperatuurgevoelige
  weerstanden met een negative temperatuurcoëfficient
  (NGT). De ene weerstand zzendt een variërend weer-

  standssignaal naar de stuureenheid van het ontstek-
  ingssysteem. De andere weerstand zendt zijn signaal
  naar de stuureenheid van het brandstofsysteem.
  Lambda-sonde Lambda-sonde

  Lambda-sonde

  De uitlaatgassen van de motor bevatten altijd een restje
  zuurstof. Door de hoeveelheid zuurstof op te meten is
  het mogelijk om een directe maat voor de verhouding
  lucht/brandstof in het verbrandingsproces te krijgen.
  Men weet dus hoeveel lucht wordt toegevoerd in ver-
  houding tot hetgeen voor volledige verbranding nodig
  zou zijn

  de Lambda-sonde bestaat uit een zuurstof aftastende
  gever die in het uitlaatsysteem zit. De sonde zendt sig-
  naal over de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen
  naar de stuureenheid en deze regelt de hoeveelheid
  ingespoten brandstof


  Belangrijk
  Al bij kleine hoeveelheden lood in de bransstof
  wordt de Lambda-sonde beschadigd. daarom moet
  altijd loodvrije benzine worden gebruikt


  Voordelen

  - Nagenoeg 100%-ige verbranding
  - Relatief schone uitlaatgassen
  - Daardoor kan de katalysator effectief werken en de
     uitlaatgassen nog meer reinigen

  Het eigenlijke opmeten gebeurt door een keramische
  gever in de Lambda-sonde. In de gever wordt een span-
  ning opgewekt die het verschil in zuurstofgehalte tus-
  sen de uitlaatgassen en de omgevingslucht in de
  Lambda-sonde aangeeft.

  De Lambda-sonde is in de katalysator aangebracht en
  wordt elektrisch verwarmd, zodat de juiste bedrijfstem-
  peratuur snel wordt bereikt.


  Verdeelpijp


  Verdeelpijp

  Deze verdeelt de brandstof gelijkmatig over de injectoren.

  De brandstof komt via een verdeelpijp bij de injectoren.
  Aan het ene uiteinde van de pijp zit een drukregelaar
  met een retourleiding naar de brandstoftank.


  1 Inlaat
  2 Injector
  3 naar inlaatspuitstuk van de motor
  4 Drukregelaar
  5 Retourleiding


  Drukregelaar

  Drukregelaar

  Deze regelt de brandstofdruk (leidingdruk).

  De drukregelaar is op de verdeelpijp aangesloten en
  staat via een retourleiding in verbinding met de brand-
  stoftank. Via een vacuümleiding is de regelaar op het
  inlaatspruitstuk van demotor aangesloten. De druk
  wordt 250 kPa boven de druk in het inlaatspruitstuk
  constant gehouden

  Het drukverlies over de injectoren wordt op deze manier
  constant, onafhankelijk van de stand van de smoorklep.
  De ingespoten hoeveelheid brandstof wordt dus alleen
  afhankelijk van de tijd gedurende welke de injectoren
  open zijn.
  Injectoren

  Injectoren

  Deze verdelen de brandstof fijn en spuiten deze in het
  inlaatspruitstuk.


  elke injector wordt gestuurd door elektrische impulsen,
  afkomstig van de stuureenheid.

  De sproeier gaat open, als de spoel stroom krijgt toege-
  voerd.  Luchtregelklep

  Luchtregelklep

  Deze regelt het stationaire toerental door de hoeveel-
  heid lucht die langs de smoorklep stroomt te ver-
  groten/verkleinen.


  de luchtregelklep bestaat uit een elektromotor en een
  nokkenplaat.

  Met elektrische impulsen, afkomstig van de stuureen-
  heid, wordt de opening van de nokkenplaat en dus ook
  het stationaire toerental geregeld.

  Het is belangrijk, dat de klep in de juiste stand wordt
  aangebracht. De richting van de luchtstroom is met een
  pijl aangegeven.  Luchtfilter

  Dit reinigt de aangezogen lucht en dempt het aanzuig-
  geluid.

  Het filter kan niet opnieuw worden gebruikt en het pa-
  pieren filterelement mag niet worden uitgespoeld of nat
  gemaakt

  In het filterhuis zit een systeem dat de aangezogen lucht
  voorverwarmt, voordat deze de motor ingaat. Op
  deze manier krijgt de motor lucht met een con-


  stante temperatuur bij alle bedrijfsomstandigheden en
  loopt daarom regelmatiger, onafhankelijk van de
  buitemtemperatuur.

  In het voorverwarmingssysteem zit een thermostatisch
  geregelde klep. De thermostaat reageert op de tempera-
  tuur van de aangezogen lucht en regelt de stand van de
  klep zodanig, dat warme en koude lucht in de juiste
  verhouding kunnen worden gemengd.

  1 Frisse lucht
  2 Luchtmeter
  3 Voorverwarmde aangezogen lucht
  4 Hitteschild op uitlaatpijp
  5 Aangezogen lucht
  6 Voorverwarmde lucht
  7 Thermostatische geregelde klep
  8 Frisse lucht  Luchtfilter  Inlaat- en uitlaatsysteem  Inlaatspruitstuk  Inlaatspruitstuk
 • Dankzij de regelmatige ontstekingsintervallen van de
  B280-motor heeft men de zes aanzuigkanalen op één
  verzamelvolume
  in het inlaatspruitstuk kunnen aan-
  sluiten waardoor een betere luchtverdeling over alle
  cilinders (goede balans tussen de cilinderrijen) wordt
  verkregen en het mogelijk wordt om meer vermogen
  uit de motor te halen.

 • De kleinere massa en het oppervlak van het
  nieuwe inlaatspruitstuk brengen minder warmte


 • energie op de aangezogen lucht over en deze krijgt
  dus een lagere temperatuur en een hogere dichtheid;
  d.w.z., dat elke volume-eenheid lucht meer zuurstof
  zal bevatten die kan worden verbrand (vgl. het prin-
  cipe van de intercooler).

 • Door de lagere temperatuur van de aangezogen lucht
  is de vulgraad van zuurstof in de cilinders dus hoger
  en dit levert bij hogere temperaturen van de buiten-
  lucht weer betere prestaties op.

 • Smoorklephuis


  Lambda-sonde
 • Nieuwe verbindingspijp tussen het inlaatspruitstuk
     en het smoorklephuis

 • de verbindingspijp heeft een zogenoemd NASA-pro-
     fiel; dit zorgt voor een gelijkmatiger instroming van
     lucht naar het inlaatspruitstuk en dus een grotere ver-
     mogen.
 • Inlaatspruitstuk
  EGR Zuivering van uitlaatgassen B 280 E no  De B280 E no is uitgerust met zuivering van uitlaatgas-
  sen met EGR en Pulsair. Het EGR-systeem bestaat uit
  een EGR-klep (1) die achterop de rechter cilinderrij is
  aangebracht, een Pierburg vacuümomvormer (2) die
  achterin het linker deel van de motorruimte is aange-
  bracht en een thermostaatklep (3) die onder het inlaat-
  spruitstuk is geplaatst.


  Vacuümsignalen worden uit inlaatspruitstuk (4) (witte
  leiding) en uit smoorklephuis (5) (rode leiding) verkre-
  gen.  Deze worden in vacuümomvormer (2) omgezet in een
  uitgaand signaal (6) (gele leiding) dat eerst naar ther-
  mostaatklep (3) en daarvandaan naar EGR-klep (1) gaat.

  N.B! De thermostaatklep is tussen de vacuümomvor
  mer en de EGR-klep geachakeld. De thermosstaatklep
  moet het uitgaande signaal uit de vacuümvormer
  paserbreken, als een temperatuur van 53°C is bereikt.
  De motor loopt dus regelmatiger, omdat geen uitlaat-
  gassen recirculeren, voordat de motor warm is gewor-
  den.

  Vacuümomvormer

  Vacuümomvormer Vacuümomvormer
  Vacuümomvormer in het EGR-systeem

  De EGR- klep wordt doorvacuümsignalen, afkomstig
  van het inlaatspruitstuk en de smoorklep, gestuurd.
  Deze signalen worden te samen in een Pierburg
  vacuümomvormer afgewogen. Deze heeft drie aanslui-
  tingen: Geel (1) - ingaand signaal uit het inlaatspruit-
  stuk; Witte pijl Blauwe leiding (2) smoorklepsignaal en Blauw (3) uitgaand
  signaal. De vacuümomvormer bevat een kleplichaam
  (4) en twee rubber membranen (5), (6).

  Als de motor wordt gestart (Afbeelding A) ontstaat in
  het inlaatspruitstuk onderdruk. Deze gaat naar kamer
  (7) tussen de rubber membranan (5 en 6). Omdat het
  bovenste membraan (5) een kleiner oppervlak dan het
  onderste (6) heeft, zal het gehele kleplichaam (4) tegen
  veer (8) omhoog worden gedrukt. de verbinding tussen
  de Blauwe (2) en Blauwe (3) aansluiting is open en het uitgaande
  signaal = het smoorklepsignaal. Omdat er voor de
  smoorklep nog geen onderdruk heerst, zijn zowel het
  smoorklepsignaal als het uitgaande signaal nul.

  Als de klep opengaat (Afbeelding B), ontstaat in de Donker Groene
  leiding (2) onderdruk. de druk in kamer (9) daalt en ook
  in de licht groene uitgaande leiding (3) ontstaat onderdruk.


  Als de motor warm is en de termostaatklep open is, zal
  de EGR-klep op dit uitgaande signaal reageren.
  Als de druk in kamer (9) daalt, wordt kleplichaam (4)
  sterker tegen veer (8) gedrukt. bij een bepaalde klepope-
  ning wordt de onderdruk iin kamer (9) zo groot, dat
  rubber plaat (10) tegen buis (11) afdicht waarbij het
  smoorklepsignaal wordt verbroken. tegelijk kan wat
  lucht langs de randen van de rubber plaat in kamer (9)
  komen waarbij de onderdruk iets daalt. Veer (8) drukt
  dan kleplichaam (4) weer omlaag, vacuüleiding (2)
  komt vrij, de onderduk stijgt weer en het verloop wordt
  herhaald. Kleplichaam (4) zal dus met grote frekwentie
  naar boven en beneden zwaaien.

  Naarmate de klep verder opengaat, begint de onder-
  druk zowel in de smoorklepzone als in het inlaatspruit-
  stuk te dalen. De onderdruk in kamer (7) draagt dan niet
  langer even sterk bij aan het tegen veer (8) omhoog-
  drukken van kleplichaam en steeds minder lucht wordt
  in kamer (9) binnengelaten. Het uitgaande signaal
  wordt gelijk aan het smoorklepsignaal en dit neemt af
  naarmate de klep verder opengaat.

  kartakteristiek

  kartakteristiek


  B 280 E  Puls-air

  Puls-air

  Het Puls-air systeem bestaat uit een leiding die van het
  luchtfilterhuis afkomt en een geluidemper (1) en twee
  terugslagkleppen (2) bevat.


  Omdat de motor een insuitsysteem heeft, is de kans op
  knallende uitgassen minimaal en dus is er geen af-
  sluitklep nodig.


  B 280 F  Katalysator

  Katalysator

  Voor de B 280F-motor wordt een 3-wegs katalysator
  Gebruikt waarbij de katalysatoren platim=na en rhodium
  zijn

  Een katalysator is een stok die een chemische reactie
  aan de gang brengt en versnelt zonder zelf enige veran-
  dering te ondergaan.

  Wanneer de uitlaatgassen door de katalysator gaan,
  worden ze gezuiverd, doordat de onverbrande stoffen
  koolmonoxyde, koolwaterstoffen en stikstofoxyden
  (CO, CH, NOx) chemisch reageren met onverbrande
  zuurstof in de uitlaatgassen (d.w.z. worden verbrand).
  Op deze manier wordt 90-95% van genoemde schade-
  lijke stoffen omgezet naar water, kooldioxide en stikstof
  (H2O, CO2, N2).

  De katalysator werkt het beste, als de lucht/brandstof-
  verhouding uiterst nauwkeurig wordt geregeld. Een
  dergelijke regeling wordt door toepassing van de
  Lambda-sonde bereikt.

  De Lambda-sonde is in de uitgaande buis naar de kataly-
  sator aangebracht en wordt elektrisch verwarmd om
  snel op de bedrijfstemperatuur te komen.
  BELANGRIJK!

  De katalysator wordt door bepaalde stoffen waaron-
  der lood vernietigd. daarom is het zeer belangrijk,
  dat loodvrije benzine wordt gebruikt in auto's met
  katalytische zuivering van de uitlaatgassen

  De katalysator kan worden oververhit door:
  - foutive afstelling van het brandstof/ontste-
     kingssysteem
  -verkeerde componenten in het brandsot/ont-
     stekingssysteem
  -langdurig tornen op de startmotor


  Swirl-typ

  Aanzuigkanalen van het "Swirl"-typ

 • De aanzuigkanalen bij de B 280 E Nordic en B280 F
     zijn van het "Swirl-typ" (werveling). Door een uit
     stulping in het gietmateriaal in de kanaalwand moet
     het binnestromende lucht/brandstof-mengsel van
     stromingsrichting veranderen, tegen de tegenover-
     liggende wand van het kanaal botsen en daardoor het
     mengsel doen wervelen

     Op deze manier worden een betere menging van
     lucht en brandstof en een gelijkmatiger verdeling van
     brandstof in de cilinders verkregen waardoor de ver-
     branding vollediger wordt en schonere uitlaatgassen
     worden verkregen.

     Door de "Swirl" kanalen daalt ook het brandstofver-
     bruik.

 • "Swirl" kanalen verhogen echter bij hogr toerental-
     len het drukverlies in het aanzuigsysteem.
     De B280Eeu die voor Europese landen zonder alge-
     mene snelheidsbeperkingen bestemd is, is daarom
     met rechte aanzuigkanalen uitgerust. • Koelsysteem  Koelsysteem

 • Het koelsysteem heeft een grotere capaciteit gekre-
  gen. Bij alle B280-varianten is een Tropen-radiator
  ingevoerd.

  De merktekens
  voor het ontstekingstijdstip zijn bij de B 280 aange-
  geven met een nok die in het distributiedeksel is in-
  gegoten. Volvo past de schaal toe die inde afbeelding
  staat (de andere schaal wordt door ander autofabri-
  kanten gebruikt).
 • De 760-modellen krijgen voor de waterpomp een klei-
  nere poelie waardoor het toerental van de ventilator
  groter wordt.

  Het 780-model krijgt een nieuwe elektrische ventila-
  tor met groter vermogen vlak vóór de condensor en
  kan dus de poelie met grotere diameter houden.

  Bepaalde eerder geproduceerde B 280- motoren heb-
  bendezelfde poelie als de B 28-motor en dit betekent,
  dat de twee uitvoeringen met elk drie "tand-
  jes" heeft die op een afstand van 150° van elkaar zijn
  aangebracht.

  Bij de B 280 wordt de ontsteking echter gecontroleerd
  door het tandje dat het B.D.P. voor cilinder 1 (B.D.P.
  cil 1) aangeeft.

  Later geproduceerde auto's zijn daarom uitgerust
  met poelies die uitsluitend zijn voorzien van "tand-
  jes" die voor het B.D.P. cil 1 gelden

  Swirl-typ

  Motor D24TIC


  D24 TIC (Turbo Intercooler)  Drukgever

  Elektromagnetische klep
  Temperatuurgever

  Laadluchtkoeler  D 24 TIC (Turbo Intercooler)

  In bepaalde landen is de 780 leverbaar met de D 24 TIC als verdere ontwikkeling van de Turbodiesel. De nieuwe motor heeft in de eerste plaats als kenmerk de luchtlaadkoeler die een groter maximumvermogen en een beter koppel geeft.
  Om de grotere kracht te kunen opvangen zijn en aantal versterkingen aan de basismotor aangebracht.

  Verder is de D 24 TIC uitgerust met een nieuwe, gecombineerde, beveiliging tegen overladen en oververhitten en met een effectievere oliekoeler.  Algemene gegevens
  Algemene gegevens
  Motoraanduiding                                    D 24 TIC
  Vermogen (DIN)                         95 kW bij 78 r/s
                                        129 pk bij 4650 omw/min
  Maximumkoppel (DIN)              250 Nm bij 40 r/s
                                    25.5 kgm bij 2400 omw/min
  Compressieverhouding                                    23:1
  Cilinderaantal                                                       6
  Cilinderdiameter                                        76.5mm
  Slaglengte                                                  86,4mm
  Cilinderinhoud                                 2383 dm (liter)
  laaddruk bij maximumvermogen                   85 kPa
  Gewicht *                                                   210 kg

  * Compleet met inspuitappatatuur, dynamo, motorsteunen,
  startmotor en turbo-aggregaat.
  Enkele feiten over de D 24 TIC  D 24 TIC


  Kenmerken van de D 24 TIC:

  - Door uitlaatgassen aangedreven turbo-aggregaat met een nieuw type ontlastklep (swing-valve) en vrijliggende
     drukdoos
  - laadluchtkoeler (zgn intercooler)
  - luchtgekoelde oliekoeler
  - overbelastingsbeveiliging in de vorm van een temperatuurregelaar en een laaddrukregelaar.

  Bij de basismotor zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  - Gewijzigde cilinderkop (1) en nieuwe, versterkte, cilinderkoppakking (2)
  - versterkte kleppen (3), zuigers, zuigerveren (4) en krukas- en hoofdlagers(6)
  - gewijzigd systeemk voor het koelen van de zuigers met vergrote oliestroom (5)
  - nieuwe trillingsdemper met andere dempingsfrekwentie (7)
  - nieuw vliegwiel, aan zwaardere koppelingsplaat aangepast.

  Verder is de dynamo (8) ten behoeve van een lagere bedrijfstemperatuur verplaatst naar de linkerkant van de motor.  Principeschema oliestroom - D 24 TIC  Oliestroom D 24 TIC


  1 oliepan
  2 reduceerklep
  3 oliepomp
  4 oliefilter
  5 thermostaat
  6 luchtgekoelde oliekoeler
  7 turbo-aggregaat
  8 oliedrukgever
  9 sproeiers
   
  Het smeersysteem is van het doorstroomtype dat wil
  zeggen, dat alle olie door het oliefilter stroomt, voordat
  deze naar de smeerpunten van de motor gaat.

  Van het oliefilter gaat de olie naar de turbo-aggregaat
  en naar de overige smeerpunten. Als de olie een be-
  paalde temperatuur heeft bereikt, gaat de olie door de
  oliekoeler waar deze in dunne, met lucht gekoelde,
  kanalen wordt gekoeld, voordat de olie na de smeer-
  punten verder gaat.
  Drie sproeiers in de cilinderkop smeren de nokkenas-
  nokken, de klepstoters, de kleppen en de zuiger van de
  vacuümpomp.

  De zuigers worden aan de onderkant gekoeld door ge-
  wijzigde sproeiers.

  Alle glijlagers worden onder druk gesmeerd, terwijl de
  zuigerpennen spatsmering hebben.

  Luchtgekoelde olie

  Afbeelding A: Thermostaat in dichte stand
  Afbeelding B: Bedrijfstemperatuur. De thermostaat is openge
  gaan en stuurt de olie naar de oliekoeler.

  Luchtgekoelde olie

  Door het grote maximumvermogen van de motor
  worden aan de koeling van de motorolie hoge eisen
  gesteld. Daarom is de D 24 TIC voorzien van een lucht-
  gekoelde oliekoeler om een effectievere koeling te berei-
  ken; dit is o.a. van belang voor de koeling en smering
  van het turbo-aggregaat. De o9elie gaat via een thermo-
  staathuis naar de oliekoeler. De thermostaat, bij het
  oliefilter geplaatst, opent de verbinding met de oliekoe-
  ler pas, als de motor op bedrijfstemperatuur is geko-
  men. daarmee wordt onnodig koelen van de olie tijdens
  het op temperatuur komen van de motor voorkomen.

  Door de naar verhouding koele omgevingstemperatuur als
  koelmiddel te gebruiken kan de olietemperatuur steeds
  op een voldoende laag niveau worden gehouden.

  In de oliekoeler waarin het koelmiddel bestaat uit de
  koelvloeistof van de motor, kan de olietemperatuur
  nooit lager dan die van de koelvloeistof worden.

  Nieuw turbo-aggregaat

  Nieuw turbo-aggregaat
  Het turbo-aggregaat is van een nieuw type dat enigszins
  lijkt op de aggregaat dat benzine-motoren met vrijlig-
  gende drukdoos hebben, en een nieuw type ontlastklep
  (zgn swing valve). Het is ook speciaal gedimensioneerd
  om ook bij lage toerentallen een hoge laaddruk te ge-
  ven.

  Om bij hoge toerentallen de laaddruk niet te hoog te
  laten worden is het aggregaat voorzien van een ontlast-
  klep die op de drukdoos reageert. De ontlastklep stuurt
  een deel van de uitlaatgassen langs de turbinewielen.
  Gewijzigde beveiliging tegen overladen

  Als de ontlastklep niet zou werken, reageert een drukge-
  ver op de laaddruk. Bij een te hoge laaddruk wordt de
  brandstoftoevoer naar demotor verkleind.

  Het systeem wordt hier uitvoerig beschreven.

  De maximumlaaddruk is ca 90 kPa (0.90 kg/cm) en deze
  wordt bij ca 45 r/s (2700 omw/min) bereikt. De beveili-
  ging tegen overladen wordt bij ca 120 kPa in werking
  gesteld.

  Diagram voor de laaddruk

  Diagram voor de laaddruk

  (bij vollast)

  Bij een motortoerental van ca 40 r/s (2400 omw/min)
  wordt de laaddruk zo hoog, dat de ontlastklep begint
  open te gaan. Een deel van de uitlaatgassen wordt dan
  langs het turbinewiel geleid.

  Daarna daalt bij stijgend toerental de laaddruk iets: van
  maximaal ca 90 kP tot ca kPa bij het maximumtoe-
  rental. Deze laadkarakteristiek geeft al bij relatief lage
  toerentallen een zeer groot koppel.
  De stippellijn in het diagram laat zien hoe de laaddruk
  toeneemt, als de ontlastklep niet zou zijn opengegaan.


  Laadluchtkoeler (Intercooler)

  Laadluchtkoeler (Intercooler)

  Tussen het turbo-aggregaat en het inlaatspruitstuk is
  een laadluchtkoeler (zgn intercooler) geschakeld. Als de
  aangezogen lucht wordt samengeperst, stijgt de tempe-
  ratuur ervan met ca 100°C. Door de lucht de laadlucht-
  koeler te laten passeren wordt de temperatuur met ca
  75°C verlaagd. Daardoor kan een grotere hoeveelheid
  lucht in de motor worden geperst, omdat het volume
  van de afgekoelde lucht kleiner is.

  Door de grotere hoeveelheid lucht kan ook meer brand-
  stof worden ingespoten zonder de rookgrens te over
  schreiden.

  Het resultaat is een groter motorvermogen en een beter
  koppel.


  Beveiliging tegen overbelasting

  Deze beveiligt tegen overladen en overhitten


  Beveiling tegen overbelasting

  A Drukgever
  B Temperatuurgever
  C Elektromagnetische klep
  D Naar de vacuümpomp
  E Rookbegrenzer
  Om schade aan de motor te vookomen is de D 24 TIC
  uitgerust met een beveiliging tegen overladen en over-
  verhitten.
  Tot het systeem behoren een drukgever, een tempera-
  tuurgever, een elektromagnetische klep en een waar-
  schuwingslampje op het dashboard.

  Te hoge laaddruk Te hoge koelvloeistoftemperatuur
  Als de ontlastklep van het turbo-aggregaat niet meer
  zou werken en de laaddruk te hoog zou worden, wordt
  het elektrische circuit in de drukgever gesloten. De elek-
  tromagnetische klep gaat dan open en laat de druk in de
  rookbegrenzer af. De druk wordt via de elektromagneti-
  sche klep naar de vacuümpomp afgelaten. Doordat de
  druk in de rookbegrenzer wordt verlaagd, zal de inspuit-
  pomp een kleinere hoeveelheid brandstof inpompen en
  daalt de belasting van de motor.
  De temperatuur is op dezelfde elektromagnetische klep
  aangesloten en werkt op een overeenkomstige wijze, als de
  koelvloeistoftemperatuur te hoog wordt.

  Een waarschuwingslampje op het dashboard is op het
  overbelastingssysteem aangesloten en gaat branden,
  als de laaddruk te hoog wordt of als de koelvloeistof te
  warm wordt.  D 24 TIC-overige wijzigingen
  Dynamo
  Dynamo

  Bij de D 24 TIC is de dynamo verplaatst naar de inlaat
  kant van demotor. In verband met de betrekkelijk hoge
  plaats in de motorruimte is de dynamo voorzien van een
  beschermkap.
  Temperatuurgever
  Temperatuurgever-nieuwe plaats

  De temperatuurgever is van de aansluiting in de cilin-
  derkop bij de koelvloeistofafvoer verplaatst naar een
  T-stuk dat op de slang tussen het thermostaathuis en de
  koud-startinrichting is aangebracht.

  Op het T-stuk zitten ook een aftapkraan en de gever voor
  de beveiliging tegen oververhitting.
  Ventilator
  Nieuwe Ventilator

  De D 24 TIC is voorzien van een nieuwe, grotere, ventila-
  tor; deze geeft in combinatie met een sterkere slipkop-
  peling een effectievere koeling van de motor.

  In verband hiermee zijn ook de poelie en de ventilator-
  steun gewijzigd.

  text en foto's uit Volvo Servicehandboek Constructie Werking 1987

  Go To Top of Page

  ML>